ЗА ВРЪЗКА

ДЕТСКА ГРАДИНА 

"МИР"

5600 ГР. ТРОЯН

ЖК "ЛЪГЪТ"

ДИРЕКТОР: Веска Петкова

телефон: 0670 6-43-51

email: odz.mir@gmail.com

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03

ПРОТОКОЛ ОС

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ПС

ПОКАНА

ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ - 31.12.2019г.

ЗАПОВЕД ОС

ПРОТОКОЛ- ЗАСЕДАНИЕ ОС

ПОКАНА

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019г.

ОТЧЕТ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019Г.

ОТЧЕТ -БЮДЖЕТ към 31.03.2019г.

ПОКАНА

БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ 2018г.

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПОКАНА

ОТЧЕТ

ДОКЛАД - АНАЛИЗ

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТкъм30.09.2018г

ПОКАНА- ОС

ОТЧЕТ - СТРАТЕГИЯ

ОТЧЕТ-БЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ

ПОКАНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА

ПРОТОКОЛ- ЗАСЕДАНИЕ

ПОКАНА

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ ОС

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

ПРОТОКОЛ 1

ПОКАНА

СТРАТЕГИЯ

НАРЕДБА 16 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

МЕРКИ

ОТЧЕТ -БЮДЖЕТ -към 30.09.2017г.

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ - към 30 юни

ПРОТОКОЛ 3

ОТЧЕТ- БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТ

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ 

ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017г.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27.02.

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК - ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27.02.

ПОКАНА

ОТЧЕТ

БУВОТ

 

ЗАПОВЕД - утвърждаване на ОС

ПРОТОКОЛ - УЧРЕДЯВАНЕ НА ОС

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК- от заседание на ОС

 

ЗАПОВЕД - брой членове ОС

ПОКАНА

ЗАПОВЕД - СЕКРЕТАР

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ  КЪМ 30. 09.2016

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЧЛЕНОВЕ ОТ ФИНАНСИРАЩИ  ОРГАНИ - ОБЩИНА ТРОЯН

ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ